ייעוץ עסקי ייעוץ עסקי, אימון והדרכה למנהלים
מומחים בהגדלת הכנסות וזמן פנוי למנהלים
חייג כעת: 072-2423333

וידיס שירותי ניהול בע"מ - מדיניות ביטול 

השירותים המוענקים על-ידי וידיס שירותי ניהול בע"מ (להלן "החברה") סייעו לאלפים רבים של מנהלים, עסקים ומשתתפים להרוויח יותר כסף, לשפר את העסק ולהגביר יכולות אישיות בעסק.


ביטול רכישת שירותים וזיכוי כספי אפשרי בהתאם לדין ולמדיניות החברה, אשר תפורט להלן:

האמור במדיניות זו בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד, ודין זכר כדין נקבה ולהיפך, ודין יחיד כדין רבים ולהיפך, הכל לפי העניין.


מדיניות ביטול העסקה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה. מובהר בזה כי  במדיניות זו ובהתאם לחוק, צרכן הנו מי שקונה נכס או מקבל שירות מועסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.


צרכן רשאי לבטל את  העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק ובכלל זה:


ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את תנאי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.


ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, לפי יחידות השירות. עוד מובהר כי שירותי וידיס הנמכרים, למעט אם מובהר אחרת מראש ובכתב, אינם שירותים מתמשכים והם נמכרים כשירות בודד או חבילת שירותים בתנאים מיוחדים.


על אף האמור, בעסקת מכר מרחוק עם אדם עם מוגבלות, עולה  חדש ואזרח ותיק  כהגדרתם בחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. 


זכות הביטול לא חלה, על טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.


במקרה של ביטול כאמור על ידי צרכן, שלא עקב פגם, החברה תגבה דמי ביטול  של 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם.


ניתן להגיש בקשה לביטול עסקה בדרכים הבאות: בטלפון 072-242-3333, במקום העסק, ברחוב לוי אשכול 68, קרית אונו, מגדל B, קומה 3,  בדואר רשום לכתובת לוי אשכול 68, קרית אונו, בדואר אלקטרוני לכתובת: cancel@vidis.co.il, באינטרנט באמצעות vidis.co.il/cancel


למען הסר ספק - ברכישת מוצרים/שירותים במשרדי החברה על ידי צרכן -  תחולנה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010.


על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מחוק הגנת הצרכן, החברה יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולבקשת הלקוח, לאפשר ביטול עסקה גם בנסיבות אחרות. אישרה החברה את הביטול כמבוקש יהיו תנאי הביטול כדלקמן: 100% מהתשלום ששולם בעבור השירות חלקי מספר יחידות השירות (חודשים/מפגשים וכד' בהתאם למה שהוגדר בדף הרישום) כפול מספר יחידות השירות שהועברו בפועל, בתוספת 35% מסכום השירות הכולל ובתוספת שוויים המלא של הבונוסים שסופקו ללקוח בהתאם למחירון החברה (רשימת הבונוסים המלאה בהתאם לשירות שנרכש מפורסמת בדף הרישום). מובהר כי בהסכמת החברה לביטול עסקה לא יהיה כדי לפגוע בזכות החברה לקבלת בונוסים בגין שיפור בהכנסות הלקוח, ככל שסוכם על כך מראש.


בכל מקרה של ביטול, תיחסם באופן מוחלט וסופי הזכות לשימוש והגישה לכל התכנים, המוצרים והשירותים נשוא העסקה שבוטלה, כמו גם תבוטל הזכאות לכל הבונוסים שטרם מומשו.


במקרה של רכישת שירות מתמשך, קרי מנוי דיגיטלי חודשי או שנתי (להלן: "מנוי") ('מועדון המנצחים' או 'האקדמיה לרווחים' אטו 'אתר מאסטר קלאס VOD' או אחר), המנוי לשירות, יחוייב מדי חודש או מדי שנה (בהתאם לסוג המנוי שנרכש) באמצעות כרטיס האשראי אותו סיפק הלקוח לחברה.


במידה והכרטיס לא חוייב מכל סיבה שהיא, ישלם המנוי את התשלום החודשי או השנתי (בהתאם לסוג המנוי שנרכש) בהעברה בנקאית או באפליקציה ביט (לקבלת הפרטים להעברה יש לשלוח מייל לכתובת payments@vidis.co.il) עד ל-5 באותו החודש בו לא חוייב הכרטיס.


באם חוב של מנוי לא יוסדר עד ליום ה-5 בחודש, החברה, מבלי לפגוע בשאר זכויותיה על פי דין, תוכל לבטל את המנוי ללא כל התראה מוקדמת, ובזאת תחסם הגישה לכל התכנים של המנוי, וכן הבונוסים וההטבות שטרם מומשו - יבוטלו.
© 2024 וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות. כתב מדיניות זה הנו רכושה הבלעדי של וידיס שירותי ניהול בע"מ. כל שכפול, העתקה, הפצה ו/או כל פעולה אחרת בקשר לכתב המדיניות הזה ו/או לחלקו, ללא אישור מראש ובכתב של וידיס שירותי ניהול בע"מ, הנה אסורה בהחלט ומהווה עבירה על פי החוק.